Sağlık Muayeneleri

Sağlık Muayeneleri 6331 Sayılı İş Güvenliği Yasası Madde-15 İşveren; aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:  Sağlık Tetkileri ve Sağlık muayeneleri yapılır, sağlık raporu hazırlanır. Sağlık Muayeneleri aşağıda belirtilen durumlarda yapılır.

 • İşe giriş
 • İş değişikliği
 • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde
 • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralı
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz
 • Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
 • Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır,
 • Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.
 • Samsun Uzman OSGB olarak; İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler yapan ve Rapor veren Çalışma bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi dir.

Sağlık Gözetimi
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 15. maddesine göre İşveren; Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak aşağıda belirtilen konularda sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

 • Çalışma  ortamının sağlık koşullarına uygunluğu ve periyodik kontrolleri.
 • Uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı,
 • Yayılmayı önleme/bağışıklama /aşılama,
 • Erken tanı,
 • İşyeri değişikliği,
 • Rehabilitasyon,
 • İşyeri hijyeni,
 • Hijyen eğitimleri,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirmeler.